കരുവന്നൂർ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപമുള്ള മാപ്രാണം സ്വദേശി ജോഷി ദയാവധത്തിന് അപേക്ഷ നൽകിയതിന് പിന്നാലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് പണം നൽകാൻ മന്ത്രി തല ഇടപെടൽ. തൻ്റെ പണം മാത്രമായി വേണ്ടെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മുഴുവൻ തുകയും പലിശ സഹിതം വേണമെന്ന് ജോഷി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *