മാപ്രാണത്ത് കാനയ്ക്ക് നടുവില്‍ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് നിലനിര്‍ത്തി നിര്‍മ്മാണത്തിനെതിരെ പൊതുപ്രവര്‍ത്തകന്റെ പ്രതിഷേധ സമരം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *