മുറിക്കപേടേണ്ട അപ്പമാകാന്‍ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ക്രെസ്തവര്‍ എന്ന് മേജര്‍ ആര്‍ച്ച് ബിഷപ്പ് മാര്‍ റാഫേല്‍ തട്ടില്‍.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *