ഡോ. ജോസ് തെക്കൻ ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ അവാർഡ് ഡോ. രഞ്ജിത്ത് തോമസിന് സമ്മാനിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *