കാട്ടൂർ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ പൊതുയോഗം കോടതി നിരീക്ഷണത്തിൽ നടത്താൻ ഉത്തരവ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *