മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് കൊണ്ട് മുരിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ക്ലീൻ ഗ്രീൻ ഡേ ആചരിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *