കരുവന്നൂർ പുഴയിൽ വീണ്ടും ഒരു മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെടുത്തു. മരണങ്ങൾ തുടർകഥയായി കരുവന്നൂർ പുഴ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *