14 മണിക്കൂർ സോപാന സംഗീതം പാടി റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കി ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി സലീഷ് നനദുർഗ്ഗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *