കടുപ്പശ്ശേരി സെൻ്ററിൽ വാട്ടർ ടാങ്ക് നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു. എം പി ടി എൻ പ്രതാപൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *