ആറാട്ടുപുഴ പൂരം:*

*ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ ആറാട്ടുപുഴ ശാസ്താവിന്റെ ഗ്രാമബലി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *