ആറാട്ടുപുഴ ക്ഷേത്ര കവാടത്തിന് സമീപം കാർ മരത്തിൽ ഇടിച്ച് തകർന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *