പുത്തൻചിറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ആറാം വാർഡ് പൂതോളി കുട്ടൻ മകൻ അമൽ (അക്കു ) 25 വയസ് മരണപ്പെട്ടു. സഹോദരങ്ങൾ നമ്മി, അഖിൽ.അമ്മ കുന്നത്തേരി അംഗൻവാടി ടീച്ചർ ഷീല

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *