ഇരിങ്ങാലക്കുടയുടെ സ്വന്തം മന്ത്രി ബിന്ദു ടീച്ചർ ദമയന്തിയായി കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിൽ 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം .

ഇരിങ്ങാലക്കുടയുടെ സ്വന്തം മന്ത്രി ബിന്ദു ടീച്ചർ ദമയന്തിയായി കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിൽ 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *