വാവ് ബലി പിതൃതർപ്പണത്തിന് എത്തിയത് ആയിരങ്ങൾ

ആറാട്ടുപുഴ മന്ദാരം കടവിൽ കർക്കിടക വാവ് ബലി പിതൃതർപ്പണത്തിന് എത്തിയത് ആയിരങ്ങൾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *