കനത്ത മഴയിൽ മൂർക്കനാട് സ്വദേശിയുടെ വീട് ചെരിഞ്ഞു.

കനത്ത മഴയിൽ മൂർക്കനാട് സ്വദേശിയുടെ വീട് ചെരിഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *