കിഴുത്താണിയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ സ്കൂട്ടർ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ച് കടയിലേയ്ക്ക് ഇടിച്ച് കയറി.

കിഴുത്താണിയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ സ്കൂട്ടർ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ച് കടയിലേയ്ക്ക് ഇടിച്ച് കയറി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *