അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന ചില ആചാരങ്ങളാണ് കാളകളി,മുടിയാട്ടം,കോലം തുള്ളല്‍ തുടങ്ങിയവ..

അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന ചില ആചാരങ്ങളാണ് കാളകളി,മുടിയാട്ടം,കോലം തുള്ളല്‍ തുടങ്ങിയവ..താണിശ്ശേരി കല്ലട ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തില്‍ വേലയാഘോഷത്തോട് അനുബദ്ധിച്ച് അരങ്ങേറിയ ഇത്തരം ചില ആചാരങ്ങള്‍ നമ്മുക്ക് കാണാം..ഷെയര്‍ ചെയ്യാന്‍ മറക്കല്ലേട്ടാ വരും തലമുറയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാന്‍ സാധിക്കുമോ എന്നറിയില്ലാ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *