നവകേരള സദസ്സ്: ഡിസംബർ 6 ന് ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി ; പകരം മറ്റൊരു അവധി ദിനം പ്രവൃത്തി ദിനമാക്കണമെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉത്തരവ്. പരിപാടിയുടെ പേരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗതാഗത തിരക്കും യാത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒഴിവാക്കാനാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *