ഇരിങ്ങാലക്കുട : കല്ലിങ്ങപ്പുറം താമി ഭാര്യ ശാരദ (84) നിര്യാതയായി

സംസ്ക്കാരം : 3:30 PM മുക്തിസ്ഥനിൽ

മക്കൾ : ബാബു മരുമക്കൾ : ജയന്തി

: സുനിത രാമകൃഷ്ണൻ

ഷീജ വിജയൻ

ബീന മുകുന്ദൻ

സുജന വിജയൻ (late)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *