തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ വരവറിയിച്ച് 61-ാമത് പൂരം പ്രദർശനത്തിന്റെ ഭൂമി പൂജയും കാൽനാട്ടുകർമവും നടന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *