ദേശീയ പാത 66ന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *