വെള്ളാങ്കല്ലൂര്‍ ചീപ്പുംചിറ ഫെസ്റ്റിവെലിന്റെ മറവില്‍ തണീര്‍ത്തടം നികത്തിയതായി പരാതി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *