വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അടച്ചിടല്‍ ഇരിങ്ങാലക്കുട മേഖലയില്‍ ഹര്‍ത്താല്‍ പ്രതീതീ സൃഷ്ട്രിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *