കാട്ടൂർ നിവാസികളുടെ ചിരകാല അഭിലാഷമായിരുന്ന കാട്ടൂർ ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചതായി ഉന്നതവിദ്യാദ്യാസ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ ആർ ബിന്ദു അറിയിച്ചു. ദീർഘനാളായി ഹോമിയോ ചികിത്സക്കായ് കാട്ടൂർ നിവാസികൾ മറ്റു പഞ്ചായത്തുകളെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. പുതിയ ആശുപത്രി വരുന്നതോടെ ഇതിന് പരിഹാരമാകുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു

പുതിയ തസ്തികകൾ അടക്കം നിശ്ചയിച്ച് എത്രയും പെട്ടന്ന് തന്നെ ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *