സോപാന സംഗീതം ആലപിച്ചു യൂണിവേഴ്സൽ വേൾഡ് റെക്കോർഡ്

നേട്ടം കൈവരിച്ച സലീഷ് നനദുർഗ്ഗയെ

എൽഐസി ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ബ്രാഞ്ചിലെ കെ വേണുസ് യൂണിറ്റ് ആദരിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *