സെൻ്റ്.ജോസഫ്സ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ഓഫ് ദി ഇയർ ആയി അക്ഷര ബാലകൃഷ്ണനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *