കരുവന്നൂർ പുഴയിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ശ്രമം തുടർകഥയാവുന്നു ഇന്നും(26-02-2024) ഒരാൾ ചാടി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *