അതിരപ്പിള്ളിയിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ആദിവാസി മൂപ്പൻ്റെ ഭാര്യ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *