ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സെൻറ് ജോസഫ്സ് കലാലയത്തിൽ 60 വനിത സംരംഭകരുടെ സംഗമം നടത്തി .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *