മുരിയാട് പഞ്ചായത്തിൽ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ പേരിൽ എൽ.ഡി.എഫ്.-കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ തർക്കം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *