മലഞ്ചരക്ക് മോഷ്ടാവിനെ കാട്ടൂര്‍ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ വാങ്ങി താണിശ്ശേരിയില്‍ കൊണ്ട് വന്ന് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *