വെള്ളങ്ങല്ലൂർ സെൻ്ററിൽ മിനി ലോറിയും പെട്ടി ഓട്ടോയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *