മാപ്രാണം ചിറയത്ത് കള്ളാപറമ്പിൽ ജോണി ഭാര്യ എൽസി (80) നിര്യാതയായി. മക്കൾ മരുമക്കൾ

ജിപ്സൺ ഷൈനി

ജെഫ്രിൻ സിന്റ

പ്രാർത്ഥനാ പൂർവ്വം

കൊച്ചുമക്കൾ, സന്തപ്ത കുടുംബാംഗങ്ങൾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *