ഊരകം :- അതിയാരത്തിൽ നാരായണൻകുട്ടി (84) നിര്യാതനായി – സംസ്കാരം ഉച്ചക്ക് 12ന് വീട്ടുവളപ്പിൽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *