തൃശ്ശൂര്‍ എടത്തിരുത്തി മുനയത്ത് നിന്നും അനധികൃത മദ്യം പിടികൂടി. പുഴയിൽ ചാടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ പോലീസ് പിന്നാലെ ചാടി സാഹസി മായി പിടികൂടി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *