ചേർപ്പ് പിടിക്കപറമ്പ് ആനയോട്ടം നടന്നു.കോടന്നൂർ ശാസ്താവിന്റെ വടക്കുംനാഥൻ ശിവൻ ഒന്നാമത്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *