കരുവന്നൂർ ചെറിയപാലത്തിന് സമീപം കാറിന് പുറകിൽ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബസ് ഇടിച്ച് അപകടം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *