പറപ്പൂക്കര ലോനമുത്തപ്പൻ്റെ തിരുന്നാളിന് കൊടിയേറി, മെയ് 15, 16 ദിവസങ്ങളിലാണ് തിരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *