തേജസ്സി ശ്രീനിവാസ്, കുമാരി. ഗൗരി പി.ആർ എന്നിവർ വനിതാ വിഭാഗത്തിലും 2023 ജൂലൈ 15, 16 തീയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന ജൂനിയർ ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിക്കും.

തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ ജൂനിയർ ചെസ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സമാപിച്ചു

ഇരിഞ്ഞാലക്കുട പെനിൻസുല ടവേഴ്സിൽ ഉള്ള തൃശ്ശൂർ ചെസ്സ് അക്കാദമിയിൽ നടന്നുവന്ന തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ ജൂനിയർ ചെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സമാപിച്ചു. ആൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ശ്രീ ഗൗരി ശങ്കർ ജയരാജും പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ കുമാരി ആതിര ഏ ജെ യും ചാമ്പ്യന്മാരായി. ശ്രീ ഗൗരി ശങ്കർ ജയരാജ്, ശ്രീ യാദവ് കൃഷ്ണ എസ്, ശ്രീ സാഗേത് കുന്നുമ്മക്കാട്ടിൽ, ശ്രീ സായൂജ് എസ്. എന്നിവർ പുരുഷ വിഭാഗത്തിലും

കുമാരി. ആതിര എ ജെ, കുമാരി. ദക്ഷിണ, ആർ കുമാരി. തേജസ്സി ശ്രീനിവാസ്, കുമാരി. ഗൗരി പി.ആർ എന്നിവർ വനിതാ വിഭാഗത്തിലും 2023 ജൂലൈ 15, 16 തീയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന ജൂനിയർ ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിക്കും.

ഇരിഞ്ഞാലക്കുട മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ ജയ്സൺ പാറക്കാടൻ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ ചെസ്സ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ശ്രീ.പീറ്റർ ജോസഫ്, ശ്രീ രഘുരാജ് വി എൻ. ശ്രീ. ശ്യാം പീറ്റർ

എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *