ഭിന്നശേഷി ദിനാചരണത്തോട് അനുബദ്ധിച്ച് കാട്ടൂങ്ങച്ചിറയില്‍ ഭിന്നശേഷി കൂട്ടികളുടെ ഫുട്ട്‌ബോള്‍ മേള സംഘടിപ്പിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *