തൊട്ടിപ്പാൾ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുൻവശത്തുള്ള വലിയ അരയാൽ കാലപഴക്കം മൂലം മുറിച്ച് മാറ്റിയ സമയത്ത് ആലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള കരിങ്കല്ലിൽ തീർത്ത ഗണപതി വിഗ്രഹവും പീഠവും കിട്ടി ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *