കാട്ടൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാറില്‍ നിന്ന് പ്രതിപക്ഷമായ യുഡിഎഫ് പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തകരും ഇറങ്ങി പോക്ക് നടത്തുകയും വികസന രേഖ കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *