ഇരിങ്ങാലക്കുട ശ്രീ വിശ്വനാഥപുരം ക്ഷേത്രത്തിലെ കാവടി മത്സരത്തിൽ പുല്ലൂർ വിഭാഗത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *