ക്രൈസ്റ്റ് എൻജിനീയറിംഗ് കോളജിൽ ദേശീയ ടെക്നിക്കൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ടെക്ലെറ്റിക്‌സ് 2024ഇരിങ്ങാലക്കുട: ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ടെക്ലെറ്റിക്‌സ് ആദ്യ ഫെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങളും രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്കുകളും https://techletics.cce.edu.in എന്ന പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *