എസ്. ഐ. സുബീഷ്മോൻ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മരണമടഞ്ഞു. നിലവിൽ കൊപ്പം പോലീസ് എസ്. ഐ. ആയിരുന്നു. മുൻപ് കൈപ്പമംഗലം എസ്. ഐ. ആയിരുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *