ഇരിഞ്ഞാലക്കുട നഗരസഭയിലെ വാർഡ് 35 ലെ പൊറത്തിശ്ശേരി മഹാത്മാ Up സ്കൂളിലെ കിച്ചൻ കം സ്റ്റോറിന്റെ ഉൽഘാടനം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി DR: R ബിന്ദു ടീച്ചർ നിർവഹിച്ചു,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *