കോൺഗ്രസ്‌ (ഐ) ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ബൂത്ത്‌ 98 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫിസിൽ കോൺഗ്രസ്‌ പ്രവർത്തകർ സാഭാരവിതരണം നടത്തി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *