സഹൃദയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ് സ്റ്റഡീസിൽ ‘ഡിസീസ് ഡിറ്റക്ടറ്റീവ്സില്‍’ അന്തർദേശീയ സെമിനാർ നടത്തി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *