കരുവന്നൂർ ബാങ്കിലെ നിക്ഷേപകൻ മാപ്രാണം സ്വദേശി ജോഷി ദയാവധത്തിനായി അപേക്ഷ നൽകി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *