പഞ്ചായത്തിന്റെ അനാസ്ഥ : മുരിയാട് ടാങ്കറുകളിൽ വെള്ളമെത്താൻ വൈകും

പ്രതിഷേധവുമായി കോൺഗ്രസ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *